//Ν/Σ: κατά παρέκκλιση αποσπάσεις-μετατάξεις Υπαλλήλων ΟΤΑ

Ν/Σ: κατά παρέκκλιση αποσπάσεις-μετατάξεις Υπαλλήλων ΟΤΑ

Κατατέθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας το νομοσχέδιο «περί διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Στην παρ.2 του αρ.116 αυτού, με την οποία αναδιατυπώνεται το αρ.5 του ν.4375/2016,περιλαμβάνεται παρ.12 με πρόβλεψη κατά παρέκκλιση αποσπάσεων και μετατάξεων υπαλλήλων προερχομένων, μεταξύ άλλων, από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, η διάταξη ορίζει πως «η Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών στελεχώνεται από δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι μετατάσσονται, μεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (αρ.2 του ν.3861/2010) ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.ή από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται ως μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Διοικητικό Διευθυντή της Υπηρεσίας.

Οι μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις πραγματοποιούνται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη στελέχωσης της Αρχής Προσφυγών.

Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούμενες ή συγχωνευόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010), Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.προς την Αρχή Προσφυγών διενεργούνται κατά προτεραιότητα.

Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή, με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που μετατάσσεται, με Κοινή Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Διευθυντή της Υπηρεσίας.

Η μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Διοικητικός Διευθυντής της Υπηρεσίας, στην οποία προσδιορίζονται τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των μετατασσόμενων, χωρίς να απαιτείται εφαρμογή της διάταξης της παρ.1 του αρ.68 του ν.4002/2011 (πρόκειται για το άρθρο περί προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006 ως ισχύει). 

Η Υπηρεσία ενημερώνει, επί ποινή ακυρότητας της πράξης, την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006 όπως ισχύει, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τον αριθμό και τις ειδικότητες των θέσεων που καλύπτονται με μετάταξη.

Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν τη μετάταξη.

Η μετάταξη γίνεται με Κοινή Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ. 68 του ν. 4002/2011, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Οι αποσπάσεις διενεργούνται με Κοινή Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, μετά από πρόταση του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών, ο οποίος αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται παράταση των αποσπάσεων αυτών.

Η απόσπαση μπορεί να διενεργείται και με αίτηση του υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται δημόσια πρόσκληση.

Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης.

 Οι εν λόγω αποδοχές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέαστον οποίο ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος.

Σε περίπτωση που ο αποσπώμενος υπάλληλος δικαιούται επίδομα θέσης ευθύνης λόγω ανάληψης καθηκόντων προϊσταμένου στη θέση που αποσπάσθηκε, το συγκεκριμένο επίδομα θα καταβάλλεται από την Αρχή Προσφυγών.(…) »

Ολόκληρο το νομοσχέδιο είναι διαθέσιμο ΕΔΩ